Tel. +41 79 395 93 99 Email: carsten.schlag@kovl.li